תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות – גריין


אנו שמחים שברצונך להצטרף למועדון הלקוחות של המותג “גריין” )להלן: “המועדון”(, אשר
מופעל ומנוהל על ידי עוסק מורשה 032451114 )להלן: “החברה”(. במועדון תוכלו להנות
ממגוון מבצעים ותנאים ייחודיים לחברי המועדון שלנו.
החברה מפעילה את אתר האינטרנט שכתובתו: www.grainnaturals.co.il ( להלן: “אתר
האינטרנט”(. השימוש באתר האינטרנט כפוף לתקנון האתר.


הצטרפות למועדון


1.1 החברות במועדון תתאפשר לכל אדם, תושב ישראל, שגילו 16 שנים ומעלה, בכפוף
לעמידה בכל הוראות תקנון זה. קטינים שגילם 16 שנים ומעלה המבקשים להצטרף כחברים
במועדון נדרשים קודם להצטרפותם לקבל את אישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם
לכך ולהוראות תקנון זה.

1.2 המעוניין להצטרף כחבר מועדון ימלא טופס בקשה מקוון להצטרפות למועדון. החברה
תהיה רשאית לדחות כל בקשת הצטרפות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן
נימוקים או הסברים לדחייה כאמור.

1.3 בשלב זה החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום. אולם, החברה רשאית בכל עת לקבוע
כי חברות במועדון תהיה כרוכה בתשלום דמי חברות במחיר ובתנאים שתקבע החברה
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מתאימה לפי הוראת סעיף 22 להלן.

1.4 החברות במועדון, כמו גם ההטבות הניתנות מכוחה, הן אישיות ובלתי ניתנות להעברה.
חברות כאמור תהיה לתקופה בלתי מוגבלת, אשר מתחילה עם קבלת מסרון בדבר הצטרפות
למועדון לטלפון הנייד שנמסר לחברה בעת ההרשמה.

1.5 במעמד ההצטרפות למועדון ייתכן שתתבקשו למסור לנו פרטים אישיים מזהים
אודותיכם, לרבות שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. השימוש
בפרטים אלה יהיה בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה. דעו כי אינכם מחויבים על פי חוק
למסור לנו מידע זה, אולם ללא מסירתו לא תוכלו להצטרף למועדון.

1.7 אם בחרתם למסור לנו פרטים כאמור ולהצטרף למועדון, אתם מחויבים למסור לנו
פרטים מלאים ומדויקים, וכן לעדכן אותנו בכל שינוי שיחול באיזה מן הפרטים שנמסרו בעת
ההרשמה למועדון. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לכל נזק, אובדן או הפסד כלשהם
בשל אי-קבלת הודעה, הטבה, עדכון או דיוור אחר שמקום באי-עדכון פרטים כאמור.

ביטול החברות, הקפאתה או השהייתה


2.1 החברה תהא רשאית להשהות או לבטל את חברותו של כל חבר מועדון בשל, בין היתר,
ביצוע כל מעשה או מחדל הנוגד הוראות כל דין, הסכם או תקנון זה, לרבות מסירת פרטים
שגויים, שימוש לרעה בחברות במועדון, ביצוע התנהגות או מחדל פליליים, עידוד אלימות או
גזענות או בכל מקרה אחר שתראה בו החברה עילה לביטול החברות לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

2.2 חבר מועדון רשאי לבטל בכל עת את חברותו במועדון באמצעות משלוח בקשה לביטול
חברות במועדון באמצעות דוא”ל שכתובתו hairbyerez@gmail.com, בדואר רשום לכתובת
יצחק שדה 63 רמת השרון; באמצעות פנייה למוקד השירות שלנו בטלפון 03-5404449;
באמצעות הצ’ט בערוץ הוואטסאפ בטלפון ,054-7472043 באמצעות המסנג’ר של פייסבוק
או באמצעות הצ’ט בעמוד האינסטגרם של בית העסק.

2.3 בכל מקרה של פקיעת החברות או ביטול החברות במועדון, בין אם על פי החלטה
החברה ובין אם בכל דרך אחרת, לרבות לפי סעיפים 7-8 לעיל, לא יהיה זכאי חבר המועדון
להחזר כספי כלשהו של כל תשלום ששולם בקשר עם החברות במועדון )ככל ששולם כזה(.

.3 שונות


3.1 החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת כל תנאי מתנאי תקנון זה, כולן או חלקן, או
להפסיק את פעילות המועדון, באופן מלא או חלקי, לתקופה קצובה או לצמיתות, והכל לפי
שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להודעה על פרטי השינוי או על מועד הפסקת פעילות המועדון
בין שלושה לארבעה חודשים לפני מועד כניסת השינוי לתוקף או מועד הפסקת פעילות
המועדון, לפי העניין.

3.2 בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים של
החברה בקשר עם המועדון באמצעי מדיה כלשהו, הוראות תקנון זה תגברנה לכל דבר ועניין.

3.3 סמכות השיפוט הבלעדית בגין כל תביעה או סכסוך הנוגע לתקנון זה, כולו או חלקו,
תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

3.3 התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לכל המינים. עובדי החברה
אינם רשאים להצטרף למועדון.

תפריט נגישות

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה ריקהחזרה לחנות